Bom nhiệt hạch Liên Xô đã cứu thế giới như thế nào?

Tháng 8-1953, Liên Xô đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu bom nhiệt hạch RDS-6 với sức công phá tương đương 400 Kilotone (400.000 tấn thuốc nổ TNT), gấp 40 lần bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.