EVNNPT và EVNNPC ký thuận hợp tác đảm bảo tiến độ của các dự án lưới điện

EVNNPT và EVNNPC ký thuận hợp tác đảm bảo tiến độ của các dự án lưới điện

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Thành viên HĐTV EVNNPT, các Phó Tổng giám đốc - Vũ Trần Nguyễn, Bùi Văn Kiên, Lưu Việt Tiến, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA thuộc EVNNPT tham dự buổi làm việc về phía EVNNPT.

Các Phó Tổng giám đốc - Lê Minh Tuấn, Vũ Anh Phương, Phan Tử Lượng, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA thuộc EVNNPC.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú phát biểu tại buổi làm việc

Theo thuận phối hợp đầu tư đã ký giữa EVNNPT và EVNNPC vào năm 2022, EVNNPT đã hoàn thành 8 dự án; tuy nhiên, 4 dự án gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy chúng phải chuyển sang năm 2023.

Trong khi đó, EVNNPC đã đóng điện được 22 ngăn lộ cho 10 dự án đường dây 110kV đấu nối; các dự án chưa hoàn thành phải chuyển sang năm 2023 cũng có nguyên nhân chính do thủ tục đầu tư, vướng mặt bằng trong quá trình thi công.

Thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối năm 2023 đã được ký kết tại buổi làm việc giữa EVNNPT và EVNNPC.

Trong đó, EVNNPT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trong trạm 220kV-500kV do EVNNPT quản lý, đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện phân phối do EVNNPC thông báo bằng văn bản; giải thích các vướng mắc về công tác đền bù, GPMB, thuận tuyến... và đề nghị EVNNPC hỗ trợ.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Khi EVNNPC (hoặc đơn vị được EVNNPC giao nhiệm vụ quản lý dự án, nhà thầu thi công) gửi văn bản, hồ sơ theo quy định và tạo điều kiện cho đơn vị quản lý dự án của EVNNPC triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, thì đơn vị quản lý vận hành phải phê duyệt phương án tổ chức thi công hoặc phải có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý báo cáo tiến độ.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án trong Thỏa thuận, định kỳ hàng quý cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải khu vực với EVNNPC để EVNNPC làm cơ sở xây dựng kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện phân phối phù hợp và đồng bộ với các dự án lưới điện lưới điện truyền tải.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho EVNNPT về việc phát triển phụ tải trên địa bàn do đơn vị quản lý trong năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện các dự án lưới điện phân phối do EVNNPCquản lý đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện truyền tải do EVNNPT thực hiện. Phối hợp hỗ trợ EVNNPT trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cắt điện thi công các dự án lưới điện trên phạm vi địa bàn quản lý khi EVNNPT (hoặc các đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án) đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện giữa 2 Tổng công ty năm 2023

Thỏa thuận cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV để EVNNPT đánh giá, nhận định kịp thời hơn về khả năng ảnh hưởng của lưới truyền tải điện đối với lưới truyền tải điện, làm cơ sở để EVNNPT đề xuất kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện phù hợp và đề xuất về quy hoạch nhằm giảm quá tải lưới điện. Định kỳ hàng quý cập nhật, đưa ra thông tin về quy mô, vị trí, tiến độ đấu nối các nguồn điện, NLTT và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án trong Thỏa thuận.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện đều khẳng định rằng việc triển khai ký thuận đã giúp công việc được thuận lợi hơn nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Do đó, hàng năm hai bên thống nhất định kỳ để xây dựng danh mục, tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có kế hoạch đầu tư trong năm tới và năm tiếp theo, họp thống nhất và báo cáo EVN trước ngày 31/10.

Lãnh đạo 2 bên đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối bằng cách sử dụng tất cả mọi nguồn lực sẵn có và vật lực sẵn có. Các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình đầu tư, vận hành, và mối quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án lưới điện phân phối và truyền tải có chung hành lang tuyến.

2 Tổng công ty xem xét điều chỉnh tiến độ dự án quan trọng, cấp bách cho phù hợp hoặc giãn tiến độ đầu tư các công trình chưa thực sự cần thiết báo cáo EVN chấp thuận để cùng thực hiện trên cơ sở thực tế trong quá trình thực hiện các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối; tình hình phát triển phụ tải khu vực.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Thành viên HĐTV EVNNPT, các Phó Tổng giám đốc - Vũ Trần Nguyễn, Bùi Văn Kiên, Lưu Việt Tiến, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA thuộc EVNNPT tham dự buổi làm việc về phía EVNNPT.

Các Phó Tổng giám đốc - Lê Minh Tuấn, Vũ Anh Phương, Phan Tử Lượng, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA thuộc EVNNPC.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú phát biểu tại buổi làm việc

Theo thuận phối hợp đầu tư đã ký giữa EVNNPT và EVNNPC vào năm 2022, EVNNPT đã hoàn thành 8 dự án; tuy nhiên, 4 dự án gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy chúng phải chuyển sang năm 2023.

Trong khi đó, EVNNPC đã đóng điện được 22 ngăn lộ cho 10 dự án đường dây 110kV đấu nối; các dự án chưa hoàn thành phải chuyển sang năm 2023 cũng có nguyên nhân chính do thủ tục đầu tư, vướng mặt bằng trong quá trình thi công.

Thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối năm 2023 đã được ký kết tại buổi làm việc giữa EVNNPT và EVNNPC.

Trong đó, EVNNPT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trong trạm 220kV-500kV do EVNNPT quản lý, đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện phân phối do EVNNPC thông báo bằng văn bản; giải thích các vướng mắc về công tác đền bù, GPMB, thuận tuyến... và đề nghị EVNNPC hỗ trợ.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Khi EVNNPC (hoặc đơn vị được EVNNPC giao nhiệm vụ quản lý dự án, nhà thầu thi công) gửi văn bản, hồ sơ theo quy định và tạo điều kiện cho đơn vị quản lý dự án của EVNNPC triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, thì đơn vị quản lý vận hành phải phê duyệt phương án tổ chức thi công hoặc phải có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý báo cáo tiến độ.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án trong Thỏa thuận, định kỳ hàng quý cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải khu vực với EVNNPC để EVNNPC làm cơ sở xây dựng kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện phân phối phù hợp và đồng bộ với các dự án lưới điện lưới điện truyền tải.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho EVNNPT về việc phát triển phụ tải trên địa bàn do đơn vị quản lý trong năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện các dự án lưới điện phân phối do EVNNPCquản lý đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện truyền tải do EVNNPT thực hiện. Phối hợp hỗ trợ EVNNPT trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cắt điện thi công các dự án lưới điện trên phạm vi địa bàn quản lý khi EVNNPT (hoặc các đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án) đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện giữa 2 Tổng công ty năm 2023

Thỏa thuận cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV để EVNNPT đánh giá, nhận định kịp thời hơn về khả năng ảnh hưởng của lưới truyền tải điện đối với lưới truyền tải điện, làm cơ sở để EVNNPT đề xuất kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện phù hợp và đề xuất về quy hoạch nhằm giảm quá tải lưới điện. Định kỳ hàng quý cập nhật, đưa ra thông tin về quy mô, vị trí, tiến độ đấu nối các nguồn điện, NLTT và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án trong Thỏa thuận.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện đều khẳng định rằng việc triển khai ký thuận đã giúp công việc được thuận lợi hơn nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Do đó, hàng năm hai bên thống nhất định kỳ để xây dựng danh mục, tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có kế hoạch đầu tư trong năm tới và năm tiếp theo, họp thống nhất và báo cáo EVN trước ngày 31/10.

Lãnh đạo 2 bên đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối bằng cách sử dụng tất cả mọi nguồn lực sẵn có và vật lực sẵn có. Các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình đầu tư, vận hành, và mối quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án lưới điện phân phối và truyền tải có chung hành lang tuyến.

2 Tổng công ty xem xét điều chỉnh tiến độ dự án quan trọng, cấp bách cho phù hợp hoặc giãn tiến độ đầu tư các công trình chưa thực sự cần thiết báo cáo EVN chấp thuận để cùng thực hiện trên cơ sở thực tế trong quá trình thực hiện các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối; tình hình phát triển phụ tải khu vực.

P.V

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận