Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024

Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024

Nhìn lại năm 2023, mặc dù toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo đầu năm, song Đảng bộ/Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục hoạt động nề nếp, tập thể cấp ủy và lãnh đạo Tập đoàn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng; phát huy dân chủ; bảo đảm và đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong mọi mặt hoạt động của Đảng bộ và Tập đoàn; công tác xây dựng Đảng tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn duy trì và đẩy cao nhịp độ; một số mặt công tác đạt được những kết quả hết sức quan trọng, ấn tượng. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt và vượt cao so với kế hoạch đề ra. Kết quả đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo của tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên, khẳng định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, một số khó khăn, thách thức vẫn đang hiện hữu tiếp tục là rào cản và thách thức đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Việc xử lý những tồn tại trong đầu tư, đặc biệt là tháo gỡ xử lý các dự án trọng điểm dầu khí tiếp tục chậm tiến độ do vướng mắc về cơ chế, chính sách. Tập đoàn được Chính phủ giao một số nhiệm vụ mới trong lĩnh vực công nghiệp khí, công nghiệp điện, song việc tiếp nhận, bàn giao công việc, cơ chế, chính sách cho sự phát triển còn thiếu hoặc chưa đồng bộ nên cần được cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Nguồn nhân lực, nhất là cán bộ kỹ thuật và quản lý có trình độ, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực mới là thách thức lớn với Tập đoàn, rất cần chính sách thu hút đặc thù để đảm bảo nhân sự tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024
Người lao động dầu khí quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024

Nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức; phát huy những kết quả đạt được của nửa đầu nhiệm kỳ, cũng như năm 2023, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" và quán triệt thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn năm 2024: “Quản trị biến động, bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ, tạo nguồn năng lượng mới, vươn tới những đỉnh cao"; tập trung nâng cao hiệu quả (chất lượng, tiến độ), nỗ lực hơn nữa chỉ đạo xử lý công việc, năng động sáng tạo hơn, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Cụ thể, toàn Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng bộ đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 714-NQ/ĐU ngày 27/02/2024: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực, giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí.

Tập đoàn tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, phù hợp với xu thế phát triển mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới.

Trong năm 2024, toàn Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí: hệ số bù trữ lượng trung bình cho cả giai đoạn đạt mức trên 0,8 lần; tổng doanh thu toàn Tập đoàn tăng bình quân 3 - 6,5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 2 - 3%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 8%; nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân khoảng 10%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 3 - 5%/ năm. Đảng bộ Tập đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% tổ chức đảng các cấp đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đạt tỷ lệ trên 3% tổng số đảng viên năm 2023, tương đương trên 400 đảng viên…

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy Tập đoàn sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các chức danh lãnh đạo Tập đoàn, các Ban Đảng, Ban chuyên môn Tập đoàn và tổ chức Đảng/Đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cấp trên, của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục tích cực lãnh đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và chuyên đề năm 2024; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và xây dựng con người và Văn hóa Petrovietnam.

Cùng với đó, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các quy chế, quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát và Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2024. Đảng bộ Tập đoàn cũng sẽ triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Tập đoàn.

Cấp ủy, Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Tập đoàn được chỉ đạo quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Nghị quyết cũng sẽ được phổ biến chi tiết đến từng chi bộ Đảng và là cơ sở để kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân, đánh giá cán bộ, đảng viên trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam trong năm 2024./.

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của PetrovietnamBổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Petrovietnam
Petrovietnam tiếp tục bám sát các mục tiêu quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024Petrovietnam tiếp tục bám sát các mục tiêu quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024
Bài 1: Văn hóa là kim chỉ nam trong mọi hoạt độngBài 1: Văn hóa là kim chỉ nam trong mọi hoạt động
Bài 2: Đưa văn hóa Petrovietnam hòa cùng văn hóa dân tộcBài 2: Đưa văn hóa Petrovietnam hòa cùng văn hóa dân tộc

Tr.L

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận