Phát triển thị trường điện và điều kiện triển khai xây dựng thị trường bán lẻ điện tại Việt Nam

Phát triển thị trường điện và điều kiện triển khai xây dựng thị trường bán lẻ điện tại Việt Nam

Tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 7/8/2020 của Bộ Công Thương, các nhóm vấn đề chính sau đây đã được liệt kê:

Về xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý: (i) Hoàn thiện và vận hành hiệu quả các tính năng thiết kế của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vì thị trường này là đầu vào của thị trường bán lẻ bán lẻ điện cạnh tranh; (ii) Cải cách về giá bán lẻ điện, trong đó phải bỏ bù trừ và tách độc lập các khoản trợ giá điện; (iii) Ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý cho việc vận hành thị trường và việc thực hiện xác định minh bạch các thành phần chi phí cấu thành nên giá bán lẻ điện bao gồm chi phí ở các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, dịch vụ phụ trợ, v.v.

Phát triển thị trường điện và điều kiện triển khai xây dựng thị trường bán lẻ điện tại Việt Nam
Phát triển thị trường điện và điều kiện triển khai xây dựng thị trường bán lẻ điện tại Việt Nam

Về công tác tái cơ cấu ngành điện: Thực hiện công tác tái cơ cấu triệt để đối với ngành điện theo hướng tách bạch rõ ràng các hoạt động mang tính độc quyền tự nhiên, chẳng hạn như hoạt động truyền tải, phân phối, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện với các hoạt động mang tính cạnh tranh (mua buôn, bán lẻ điện), nhằm đảm bảo thị trường bán buôn điện vận hành hiệu quả, minh bạch, không phân biệt đối xử, tạo hậu thuẫn vững chắc cho thị trường bán lẻ điện. Theo đó, trong thị trường bán lẻ điện, Đơn vị phân phối chỉ cung cấp dịch vụ phân phối cho các đơn vị bán lẻ và khách hàng sử dụng điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện bắt buộc phải độc lập với bên mua và bên bán trên thị trường để hoạt động.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh, chẳng hạn như hệ thống SCADA/EMS, công cụ tính toán giá thị trường điện theo nút, cơ sở dữ liệu khách hàng, hệ thống thu thập quản lý dữ liệu đo đếm điện năng, hệ thống đo đếm từ xa cho lưới điện phân phối, v.v.... Về hạ tầng thông tin.

Các đơn vị tham gia thị trường điện phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu về vận hành thị trường điện.

Từ ngày 1/7/2012 đến ngày 31/12/2018, thị trường phát điện cạnh tranh vận hành chính thức ở cấp độ thị trường bán buôn điện cạnh tranh và đã chuyển sang giai đoạn thứ hai kể từ ngày 1/1/2019. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 7/8/2020 phê duyệt thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh để triển khai thị trường này. Ngành điện Việt Nam còn nhiều khó khăn phải giải quyết trong thời gian tới để có thể triển khai được thị trường bán lẻ điện có cạnh tranh, phù hợp với các điều kiện tiên quyết được nêu trong văn bản trên và Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg.

Bộ Công Thương đã đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm giải quyết một số vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thi hành thực tiễn mà các quy định tại Luật Điện lực qua hai lần sửa đổi chưa giải quyết được và cần thiết phải được tiếp tục sửa đổi, bổ sung vào năm 2021, nhằm mục đích tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2022.

Trong đó, Luật Điện lực được sửa đổi, bổ sung với những điều khoản đáng chú ý như sau:

Điều chỉnh chính sách phát triển điện lực. Thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực.

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng.

Điều chỉnh hoạt động Nhà nước độc quyền. Nhà nước độc quyền vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế không phải là nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung.

Bổ sung quyền của đơn vị truyền tải điện. Khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tư theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung, đấu nối vào lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng.

Bổ sung nghĩa vụ của đơn vị truyền tải điện. Bảo đảm quyền đấu nối của các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực vào lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng; trong trường hợp từ chối đấu nối, thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung.

Đây là những tài liệu pháp lý quan trọng cho việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo Quyết định số 2093/QĐ-BCT. Bộ Công Thương hiện đang đẩy nhanh các hoạt động liên quan để sớm đưa vào vận hành thí điểm và nhân rộng mô hình của thị trường bán lẻ đèn cạnh tranh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2093QĐ-BCT.

Nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng cho vận hành thị trường điện cạnh tranh đã được Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg. Tuy nhiên, việc xây dựng thành công và hiệu quả thị trường bán lẻ điện cạnh tranh là một nhiệm vụ quan trọng cần có sự phối hợp, quyết tâm của nhiều cơ quan liên quan, đặc biệt là vấn đề thực hiện công tác tái cơ cấu các khâu trong ngành điện do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận