Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2024 | Báo Công Thương

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2024 | Báo Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, gắn kết trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại

Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, năm 2023, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và tình hình thực tiễn; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ ra nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Tổng cục.

Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ năm 2023, bảo đảm có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục, tích cực tham gia xây dựng dự thảo hồ sơ dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Công tác chính sách, hậu phương quân đội được quan tâm bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, đúng nguyên tắc.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, hội nghị thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổng cục có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đức Lâm
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, gắn kết trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại

Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, năm 2023, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và tình hình thực tiễn; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ ra nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Tổng cục.

Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ năm 2023, bảo đảm có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục, tích cực tham gia xây dựng dự thảo hồ sơ dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Công tác chính sách, hậu phương quân đội được quan tâm bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, đúng nguyên tắc.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, hội nghị thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổng cục có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận